Šei­mų spor­to šven­tė

Pravieniškių Stasio Tijūnaičio mo­kyk­lo­je gegužės 15 dieną vy­ko šei­mų spor­to šven­tė, kuri ren­gia­ma jau kelerius me­tus iš eilės. Šis renginys tai pui­ki pro­ga tė­ve­liams, mo­ki­niams ir mo­ky­to­jams sma­giai leis­ti drau­ge lais­va­lai­kį, ska­ti­nti bend­ruo­me­nę svei­kai gy­ven­ti.

Renginio metu komandos dalyvavo sportinėse estafetėse, atsakinėjo į sveikos gyvensenos teorinius klausimus. Šventės pabaigoje visų komandų laukė apdovanojimai ir vaišės.

Nuotraukos